• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Garantie / Algemene voorwaarden meubelen

GARANTIE / ALGEMENE VOORWAARDEN MEUBELEN VAN LIFESTYLE BY LEONIE

Artikel 1 / Algemeen
1.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Lifestyle By Leonie  betreffende de winkel, levering en betaling van meubels en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
1.2Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door Lifestyle By Leonie geaccepteerd.
1.3 Lifestyle By Leonie zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden, de meest actuele versie vindt u op onze website www.lifestylebyleonie.nl

 

Artikel 2 / Offertes
2.1 Alle offertes opgesteld door Lifestyle By Leonie zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.
2.2 Prijsvermeldingen in de winkel , eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

Artikel 3 / Overeenkomsten
3.1 Overeenkomsten met Lifestyle By Leonie komen pas tot stand wanneer Lifestyle By Leonie een bestelling cq reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld en mondeling, schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.Lifestyle By Leonie het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.
3.2 Voor het grootste gedeelte van ons assortiment geldt dat bij bestellen van deze producten een aanbetaling van 10% vereist is. Voor enkele producten die speciaal op bestelling gemaakt worden wordt een aanbetaling van 50% gevraagd. U wordt hier meteen na bestelling, mondeling, per e-mail of telefonisch van op de hoogte gebracht.

Artikel 4 / Afbeeldingen en productinformatie
4.1 Alle afbeeldingen, gegevens betreffende prijzen, gewichten, afmetingen, kleuren, in prijslijsten, op de website, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of compensatie.
4.2 Alle producten zijn onbehandeld of behandeld, in welke vorm dan ook (mits anders vermeld of schriftelijk overeengekomen). Hout is een natuurproduct en zal altijd kunnen werken. Derhalve is Lifestyle By Leonie niet aansprakelijk voor haarscheuren en/ of werken van hout.
4.3 In enkele gevallen wordt in verband met kwaliteitsverbetering kleine wijzigingen aangebracht in het hang- en sluitwerk van meubels.Lifestyle By Leonie ten allen tijde bevoegd wijzigingen ter verbetering van het product aan te brengen en is hiervoor nimmer aansprakelijk.

Artikel 5 / Prijzen en betaling
5.1 De artikelen van Lifestyle By Leonie worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van aankoop op de website of in de showroom van Lifestyle By Leonie, eventuele zet- en drukfouten voorbehouden.
5.2 Alle prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro's en exclusief verzend/bezorgkosten. Alle vermelde prijzen zijn vaste prijzen.
5.3 Betalen geschiedt contant bij aflevering van uw bestelling. Indien gewenst kunt u ook vooraf betalen per bankoverschrijving. Indien u per bankoverschrijving betaalt dient het bedrag op de dag van levering te zijn bijgeschreven op onze bankrekening, anders kan levering helaas niet plaatsvinden.
5.4 Niet tijdige betaling geeft Lifestyle By Leonie het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
5.5 Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Lifestyle By Leonie verrekening van facturen toe te passen.
5.6 Door Lifestyle By Leonie in behandeling genomen reclames en/of garantie aanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 6 / Verzending en aflevering
6.1 De goederen reizen tot het moment van aflevering voor risico van Lifestyle By Leonie tenzij dit anders is bepaald en schriftelijk is vast gelegd. Eigen transport door koper is voor eigen risico en men kan geen beroep doen op Lifestyle By Leonie indien er tijdens deze handelingen schade ontstaan is.
6.2 Lifestyle By Leonie is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. De afnemer wordt zo snel mogelijk op de hoogte gesteld als er sprake is van deellevering.
6.3. De afnemer dient zorg te dragen voor een ruim voldoende doorgang om de artikelen naar binnen te brengen. Eventuele schades die ontstaan bij levering omdat niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan kunnen niet op Lifestyle By Leonie worden verhaald.
6.4 Bij bezorgingen door Lifestyle By Leonie dient de afnemer in alle gevallen waar dat nodig is te zorgen voor een verhuislift. De kosten hiervan kunnen op geen enkele wijze verhaald worden op Lifestyle By Leonie.

Onze bezorger(s)  helpen  graag met de meubels bij u binnen zetten, hij/zij  kan helaas niet helpen bij het tillen op trappen. Indien de meubels een trap op getild moet worden dient u hiervoor zelf zorg te dragen en zal de chauffeur u de meubels op de begane grond aanbieden.Eventueel in overleg met de chauffeur ter plekke kan dit geregeld worden als deze ertoe bereid is.
6.5 Voor bezorging worden door Lifestyle By Leonie naar afstand kosten in rekening gebracht.

-Straal van 0-20KM: Gratis thuis bezorgd.

-Straal van 21-60KM: 49,-

-Straal van 61-80KM: 99,-

-Straal van 81-100KM: 199,-

-Straal Max tot: 101 KM: 275,-

Bezorgkosten voor het buitenland worden in overleg bepaald.Bij afhalen vervallen de bezorgkosten.
6.6 Voor de veiligheid van onze medewerkers behouden wij ons het recht voor om vanaf KNMI code oranje bezorging te staken. Indien zich dit voordoet nemen zij zo snel als mogelijk contact met u op om u hiervan op de hoogte te stellen en een nieuwe bezorg afspraak in te plannen.
Artikel 7 / Eigendomsvoorbehoud
7.1
 Alle door Lifestyle By Leonie geleverde goederen blijven het eigendom van Lifestyle By Leonie totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met Lifestyle By Leonie gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

Artikel 8 / Leveringstermijnen
8.1 Doorgaans geldt een levertijd van 8 tot 12 weken (dit is een gemiddelde levertijd). Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen.

Lifestyle By Leonie is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
8.2 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding. Indien er sprake is van overschrijding van de leveringstermijn zal Lifestyle By Leonie zich inspannen om in overleg tot een oplossing te komen waarin beide partijen zich kunnen vinden.
8.3 Afnemer dient de goederen direct ofwel binnen 14 dagen op te komen halen of te laten bezorgen zodra deze bij Lifestyle By Leonie binnen zijn. Koper wordt hierover geïnformeerd, telefonisch, schriftelijk of per e-mail.Indien de producten niet uit voorraad leverbaar zijn wordt de koper geïnformeerd zodra de goederen in het magazijn aanwezig zullen zijn.

Artikel 9 / Reclames
9.1 Reclamaties over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 3 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk – met omschrijving en foto – kenbaar gemaakt te worden aan Lifestyle By Leonie.Na het verstrijken van deze termijn wordt Lifestyle By Leonie geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Lifestyle By Leonie er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten als correct heeft geaccepteerd.

Controleer bij aflevering de producten samen met de bezorger op eventuele krassen ,vlekken of beschadigingen aan de lak. Na levering kunnen krassen , vlekken of beschadigingen niet meer gereclameerd worden!
9.2 Reclamaties geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
9.3 Indien een reclamatie door Lifestyle By Leonie gegrond wordt bevonden, kan Lifestyle By Leonie  overgaan tot het volgende:

A: De factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen.
B: Het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan Lifestyle By Leonie worden afgegeven.
C: Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.

9.4 De afnemer dient in alle gevallen Lifestyle By Leonie drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

Artikel 10 / Garantie
10.1 Lifestyle By Leonie geeft ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een garantie van één (1) jaar, na overleg van een origineel aankoopbewijs. (LET OP: plooivorming, verkleuring van stoffen ,en zachter worden van een polyether vulling vallen buiten deze garantie). Daarnaast is Lifestyle By Leonie niet aansprakelijk voor het feit dat afmetingen en kleurverschillen zich kunnen voordoen in een natuurproduct als hout en/of natuurlijke stoffen

Artikelen worden altijd eerst uitgebreid gecontroleerd en bij een fout diagnose wordt er eerst overleg gepleegd met desbetreffende fabrikant, deze bepaald of het artikel gerepareerd of tegen hetzelfde artikel omgeruild wordt, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn.

LET OP: vuil op het gestoffeerde meubel ontstaan door normaal gebruik, valt niet onder de garantie. Jeansvlekken vallen eveneens niet onder de garantie. 

10.2 Bovenstaande geldt alleen als er foto’s van het product en eventueel foto’s van het probleem naar Lifestyle By Leonie zijn verzonden. Wij vragen om foto’s van de klacht zodat wij zonder onnodig heen en weer reizen op afstand een inschatting kunnen maken van het probleem en hiervoor een oplossing kunnen zoeken zodat wij u zo snel ,als redelijkerwijs mogelijk is, een reparatie of vervanging van het product kunnen aanbieden.
10.3 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door Lifestyle By Leonie op te geven adres.
10.4 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
B: indien de installatie of montage van de meubels op ondeskundige wijze is / zijn uitgevoerd.
C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Lifestyle By Leonie zijn verricht.
D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
E: indien het artikel niet volgens de gebruikelijke dan wel in de eventueel meegeleverde  gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
F: indien het artikel wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
G: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door meubels en meer echter geen defect geconstateerd kan worden.                                                                                                   IBeschadigingen/ gebreken die geconstateerd zijn na het zelf ophalen van goederen vanuit het magazijn van Lifestyle By Leonie

10.5 Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw in. Garantietermijn geldt altijd vanaf de dag van levering.

Artikel 11 / Handelsmerk
11.1 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door Lifestyle By Leonie afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

Artikel 12 / Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid van Lifestyle By Leonie blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
12.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Lifestyle By Leonie in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Lifestyle By Leonie niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Lifestyle By Leonie. Lifestyle By Leonie is niet aansprakelijk voor letsel of schade die ontstaat door onjuist gebruik van het product.
12.3 De afnemer vrijwaard Lifestyle By Leonie te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

 

Artikel 13 / Overige bepalingen
13.1 Indien Lifestyle By Leonie van afnemer de opdracht krijgt om aanpassingen te doen aan maat, kleur of materiaal van te maken producten dan kan Lifestyle By Leonie geen aansprakelijkheid aanvaarden wanneer zich hierbij problemen voordoen. Aanpassingen op maat zien wij als extra service, we zullen de gewenste aanpassingen altijd doorgeven aan de producent maar het is onmogelijk dat de gewenste wijzigingen ten allen tijde (correct) doorgevoerd worden. Mocht zich dit voordoen dan is dit nimmer reden tot schadevergoeding en/of compensatie.
13.2 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 14 / Contante betaling netto bij aflevering
14.1 Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Lifestyle By Leonie voor het tijdstip van aflevering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
14.2 Lifestyle By Leonie die een levering ter uitvoering van de overeenkomst van koop en verkoop in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur of aanpassing op de bestande factuur.
14.5 Indien de afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen veertien dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen.
14.6 De ondernemer is na verloop van de in lid 5 bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten tot ten hoogste 15% van de openstaande hoofdsom en met een minimum van €75 voor rekening van de afnemer.
14.7 Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in lid 5 nog steeds niet is betaald, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling genoemd in lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde.
Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
14.8 De afnemer is in geval van klachten uitsluitend
gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en
ernst van de klacht. De in lid 6 genoemde invorderingsmogelijkheid is hierop niet van toepassing.
Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de
factuur binnen de overeengekomen termijn.
14.9 Dit laat de resterende betalingsverplichting van de afnemer op grond van lid 3 van dit artikel onverlet. Betaling bij op afstand gesloten overeenkomst.
14.10 Bij een op afstand gesloten overeenkomst is artikel 7:46g van het BW van toepassing.

Artikel 15 / De annulering
15.1 Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 70%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan ,indien het een deellevering betreft ,kan plaatsvinden.
15.2 De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand.